Grootste meteen leverbare assortiment van Europa!
Gratis ver- en retourzending  
30 dagen retourrecht  
laat alle resultaten zien
0
Winkelwagentje
 
Jouw winkelwagentje is nog leeg.
0
0
Zonnebrillen
Correctiebrillen
Sportbrillen

 
 
 

Algemene Verkoopvoorwaarden

 
Startpagina  > Algemene Verkoopvoorwaarden
Algemene Verkoopvoorwaarden
 

§ 1 Geldigheid

Voor alle leveringen en verstrekkingen aan verbruikers (§ 13 van het Burgerlijk Wetboek) gelden uitsluitend deze algemene handelsvoorwaarden (AHV). Doorslaggevend wanneer de overeenkomst wordt afgesloten, zijn onze AHV overeenkomstig de laatst geldende stand van toepassing.

§ 2 Offerte en gesloten overeenkomst

(1) Alle in onze online-shop (www.edel-optics.nl) vermelde gegevens en offertes aangaande de door ons verkochte producten zijn geen juridisch bindende offerte, maar een uitnodiging tot bestelling. Prijswijzigingen en vergissingen zijn voorbehouden. Foto's, beschrijvingen en extra gegevens worden door ons uitsluitend ter algemene verduidelijking gebruikt en vormen geen garantie of contractuele hoedanigheid.

(2) De bestelling van de klant vormt een aanbieding in de zin van § 145 van het Burgerlijk Wetboek. De binnenkomst van de aanbieding wordt door ons per e-mail bevestigd.

(3) De koopovereenkomst komt pas tot stand door een orderbevestiging. De klant ontvangt deze afzonderlijke orderbevestiging per e-mail. De koopovereenkomst komt ook tot stand na acceptatie van het product door de klant.

(4) De totstandkoming van de koopovereenkomst geschiedt onder voorbehoud van een juiste en tijdige beschikbaarheid, tenzij wij niet verantwoordelijk zijn voor de juiste of tijdige beschikbaarheid of tenzij het gaat om slechts een kortstondig leveringstekort van onze toeleveranciers. We brengen de klant onverwijld op de hoogte wanneer een besteld artikel niet beschikbaar is. Een al uitgevoerde vooruitbetaling geven we onmiddellijk terug.

**§ 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden **

(1) Voor de levering gelden de prijzen in de door de klant gekozen valuta op het tijdstip van bestelling van de goederen. Bij verkoop/verzending binnen de Europese Unie zijn alle prijzen incl. btw, conform het wettelijke percentage . Bij verkoop/verzending buiten de Europese Unie wordt geen btw berekend. De klant draagt echter de geldende invoerbelasting en eventuele andere invoerrechten af in het land waarin het product wordt ingevoerd.

(2) Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten, die voor rekening van de klant komen, wordt vermeld in de aparte lijst met verzendkosten.

(3) De koopsom moet bij de afsluiting van de overeenkomst onmiddellijk worden betaald. In geval van verzuim zijn wij gerechtigd alle leveringen aan de klant, ook uit andere bestellingen, te weigeren. Voor eventuele schade door niet-levering zijn wij niet aansprakelijk.

(4) De betaling vindt van tevoren plaats door overschrijving per bankgiro of per creditcard.

**§ 4 Compensatie, inhouding **

De klant is uitsluitend tot inhouding gerechtigd voor zover zijn tegeneisen onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn. De klant is uitsluitend gerechtigd rechten van retentie te doen gelden op grond van tegeneisen die uit dezelfde rechtsverhouding stammen.

§ 5 Levering en verzending

(1) De levering vindt pas plaats na de ontvangen betaling.

(2) Wij bepalen naar eigen goeddunken de verzendingswijze, de verzendingsweg en de vrachtvervoerder, voor zover er geen uitdrukkelijke overeenkomst afgesloten is tussen de partijen.

(3) Alle vermelde leveringstermijnen zijn niet-bindend, tenzij tussen de partijen een bindende leveringstermijn werd overeengekomen. De klant wordt via e-mail onmiddellijk op de hoogte gebracht van vertraagde leveringen. Is de levering van het bestelde product niet mogelijk, dan wordt de reeds voldane vooruitbetaling onmiddellijk gerestitueerd.

(4) Bindende leveringstermijnen moeten schriftelijk overeengekomen worden. De overeengekomen termijn is in acht genomen wanneer de verzending voor het verstrijken van de vastgestelde periode plaatsvindt. Alle overeengekomen leveringstermijnen gelden onder voorbehoud van een juiste en tijdige beschikbaarheid. De levertijd wordt op gepaste wijze verlengd bij wettelijke of ambtelijke verordeningen (import-/exportbeperkingen), oorlog en overmacht. Schadeclaims bij niet-naleving zijn uitgesloten.

**§ 6 Recht van herroeping

Verwijzing naar herroepingsrecht

Recht van herroeping

U kunt uw aanvaarding van de overeenkomst binnen de 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail) of - wanneer de verzending vóór het verstrijken van de vastgestelde periode plaatsvindt – door het terugzenden van het product herroepen. De termijn begint op de dag na ontvangst van deze informatie in tekstvorm, echter niet vooraleer de ontvanger de goederen heeft ontvangen (bij een terugkerende levering van gelijkaardige goederen niet voor de ontvangst van de eerste deellevering) en evenmin vooraleer onze informatieplicht is vervuld in overeenstemming met artikel 246 § 2 iunctio § 1 lid 1 en 2 EGBGB (Invoeringswet Burgerlijk Wetboek) en onze plichten in overeenstemming met § 312e lid 1 zin 1 Burgerlijk Wetboek iuncto artikel 246 § 3 EGBGB. Om de herroepingstermijn in acht te nemen volstaat tijdige verzending van de herroeping of het product.

De herroeping moet gestuurd worden naar:

Edeloptics GmbH Straßenbahnring 19a 20251 Hamburg Duitsland

Fax: +32 2 808 39 30 E-mail: info@edel-optics.be

Gevolgen van herroeping

In het geval van een effectieve herroeping moeten de beiderzijds ontvangen verstrekkingen worden geretourneerd en de ev. eruit voorvloeiende kosten (bijv. rente) worden terugbetaald. Indien u ons het product volledig of gedeeltelijk niet of alleen in slechtere staat kunt teruggeven, moet u ons wat dat aangaat de ev. waardevermindering vergoeden. Dat geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend toe te schrijven is aan het testen ervan - bijvoorbeeld in de winkel. Voorts geldt de verplichting tot vergoeding van waardevermindering niet bij een doelmatige ingebruikneming van het product wanneer u het product niet als uw eigendom in gebruik neemt en alle handelingen vermijdt die de waarde beïnvloeden. Wij dragen het risico voor de retour van voorwerpen die in pakketvorm worden teruggezonden. U draagt de kosten voor de terugzending wanneer de geleverde koopwaar met het bestelde product overeenkomt en wanneer de prijs van de te retourneren aankoop het bedrag van € 40,00 niet overschrijdt, of wanneer de betaling of - bij een hogere prijs van het product - een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling op het tijdstip van herroeping nog niet is verricht. Anders is de terugzending kosteloos. Voorwerpen die niet als pakket kunnen worden teruggezonden, worden bij u afgehaald. Aan terugbetalingsverplichtingen moet binnen 30 dagen worden voldaan. De termijn begint voor u met het verzenden van uw herroepingsverklaring of van het voorwerp, voor ons met de ontvangst ervan. Individueel vervaardigde producten, zoals speciale uitvoeringen van brillen met glazen op sterkte, zijn over het algemeen van terugname uitgesloten.

Einde van de verwijzing naar het herroepingsrecht

§ 7 Overeenkomst over het betalen van de kosten**

(1) Wanneer de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, stemt hij ermee in om de regelmatige kosten voor de terugzending te betalen wanneer de geleverde koopwaar met het bestelde product overeenkomt en wanneer de prijs van de te retourneren aankoop het bedrag van € 40,00 niet overschrijdt, of - bij een hogere prijs van het product - wanneer de betaling of een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling op het tijdstip van herroeping nog niet is verricht. Anders is de terugzending voor de klant kosteloos.

(2) Graag zorgen we ook voor de klant ook voor een gratis afhandeling bij de terugzending van goederen met een waarde van minder dan € 40,00 wanneer de klant ons vooraf meedeelt dat hij de goederen wenst terug te zenden.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom van de koopwaar tot er aan de volledige betaling van de koopsom is voldaan.

§ 9 Vrijwaring / uitsluiting van aansprakelijkheid

(1) Wij garanderen dat de te leveren artikelen volgens de huidige stand van de techniek vrij zijn van gebreken, d.w.z. dat ze voor het veronderstelde of het dagelijkse gebruik geschikt zijn en in een staat verkeren die bij soortgelijke producten gebruikelijk is. Schadeclaims wegens gebreken aan het product zijn niet mogelijk. Er geldt een garantietermijn van twee jaar. Deze termijn begint bij de ontvangst van het product door de klant. Gebruiks- en aan slijtage onderhevige onderdelen zijn van garantie uitgesloten.

(2) Wij staan niet garant voor schade of gebreken veroorzaakt door ondeskundig gebruik, opslag, bediening, foutieve of onachtzame behandeling door de klant. De garantie komt eveneens te vervallen wanneer de klant zelf ingrepen of reparaties verricht of deze laat uitvoeren door personen wanneer de klant ons voordien zonder succes geen gepaste termijn voor de reparatie heeft gegeven.

(3) Vertoont een gebrek zich pas later dan 6 maanden na de overdracht, dan moet de klant het bewijs leveren dat het product bij de risico-overdracht reeds gebrekkig was.

(4) Bij een gebrek aan de koopwaar kan de klant conform § 439 van het Burgerlijk Wetboek verlangen dat het gebrek aan het product wordt verholpen of dat het artikel wordt vervangen door een nieuw exemplaar. De koper is verplicht het gereclameerde artikel met een nauwkeurige foutbeschrijving en een kopie van het afleveringsbewijs aan ons terug te sturen.

(5) Voor zover niet nadrukkelijk overeengekomen, zijn verdergaande aansprakelijkheidsclaims van de klant op welke rechtsgrond dan ook uitgesloten. De bovenstaande vrijstelling van aansprakelijkheid geldt niet indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid. De aansprakelijkheid wegens schending van het leven, het lichaam of de gezondheid, evenals de wettelijke aansprakelijkheid aangaande het product, blijven onverlet. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers.

§ 10 Bescherming van persoonsgegevens

De voor de afwikkeling van de zaak noodzakelijke persoonsgebonden gegevens worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling gebruikt. Alle persoonsgebonden gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vanzelfsprekend niet aan derden doorgegeven.

§ 11 Diversen

(1) Van toepassing is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het VN-kooprecht.

(2) Voor zover wettelijk toelaatbaar is de plaats van handeling en de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit of in samenhang met deze overeenkomst Hamburg/Duitsland.

(3) Voor zover de klant geen algemene bevoegde rechtbank in het eigen land heeft of indien hij na het sluiten van de overeenkomst zijn verblijfplaats naar het buitenland verplaatst, of wanneer zijn verblijfplaats ten tijde van de rechtsvordering onbekend is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit of in samenhang met deze overeenkomst Hamburg/Duitsland.

Stand 01 08 2010


Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr